4.0

The Paper Tigers

Directed by: Quoc Bao Tran Written by:  Quoc Bao Tran Starring: Alain Uy, Ron Yuan, Mykel Shannon Jenkins, Yuji Okumoto Year: 2020 Country: USA Running time: 108mins BBFC Classification: 15 Back in...
2.5

Ip Man: Kung Fu Master

Directed by: Li Liming Written by: Li Liming, Shi, Qing-Shui Starring: Dennis To Yu-Hang, Yuan Liruoxin, Yue Dong-Feng, Michael Wong Year: 2019 Country: China Running time: 83 Mins BBFC Classification: 15...